الأربعاء، أكتوبر ١٠، ٢٠٠٧

tell meTouch me

hug me

hold me

kiss me

tell me you love me

tell me you miss me

Tell me that you adore my eyes

tell me from them

the sun can rise

tell me

we have the world

tell me

lie to me

I just love your lies

Dance with me

sing for me

live with me

die for me

spend your life with me

just loving me

scream and tell the world

that you love only me

only me

only me.